Ofra Haza - Yemenite Songs /LP album/

Ofra Haza - Yemenite Songs /LP album/